پنجشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۶

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1

باسمه تعالي

نمونه سؤالات درس انديشه اسلامي (1)

1-     چند جمله از تأکيدات قران وروايات درخصوص اهميت خودشناسي ذکر کنيد(3مورد کافي است)

2-     دليل رجحان وبرتري وارزش خودشناسي بر ساير دانشها چيست؟

3-     ديدگاه اسلام درمورد روح وحقيقت آن چيست؟

4-     نظرات مختلف درمورد حقيقت انسان چيست ؟توضيح دهيد                                                                           

5-     ابعاد روح انسان کدام است ؟(توضيح دهيد)

6-     انواع بحرانهاي انسان معاصر کدام است ؟ضمن نام بردن آنها فقط دوتا را توضيح دهيد

7-     دين براي رفع بحران هاي انسان معاصر چه راه حلي ارائه مي کند؟(سه مورد را توضيح دهيد)

8-     از نگاه امام رضا (ع) ايمان چه تعريف وعناصري دارد؟

9-     منظور امام رضا(ع) از آوردن کلمه معرفت قلبي درتعريف ايمان چيست؟

10- رابطه ايمان وعمل دراسلام چگونه تبيين شده است؟

11-   رابطه ايمان وعلم دراسلام ومسيحيت چه تفاوتي دارد؟مقايسه کنيد.

12-   چه عملي مقبول درگاه الهي است؟

13-   تشبيه قران درمورد عمل کافران چيست وچه معنايي مي تواندداشته باشد؟

14-   متعلق اصلي ايمان چه اموري است؟وچه لوازمي دارد؟

15-   راه توانمند سازي ايمان چيست؟

16-   فطري بودن اعتقاد به وجود خدا چه معني دارد؟نظرات مطرح دراين زمينه را بنويسيد.

17-   معناي لغوي واصطلاحي فطرت را بنويسيد.

18-   دليل نقلي برفطري بودن خداشناسي چيست؟(دومورد)

19-   برهان فطرت را بنويسيد(مقدمه ،نتيجه)

20-   علم حصولي وحضوري را تعريف نمائيد.

21-   برهان عليت بروجود خدا را توضيح دهيد(مقدمه ،نتيجه)

22-   علت تامه وناقصه راتعريف نمائيد.

23-   انواع چهارگانه علت را نام برده دوتا راتوضيح دهيد.

24-   به چه دليل جهان را معلول مي دانيد؟(دليل عقلي)

25-   صفات لازمه معلوليت کدام است؟

26-   به چه دليل سلسله علتها ومعلولها تا بي نهايت نمي تواند ادامه داشته باشد؟(بطلان تسلسل)

27-   به چه دليل دور باطل است؟

28-   برهان نظم را به شکل منطقي تقرير نمائيد.(مقدمه ،نتيجه)

29-   مولفه هاي اصلي دريک مجموعه منظم چيست؟

30-   برهان نظم به چند طريق تقرير مي شود؟يکي را بيان نمائيد.

31-   ديدگاه اهل تعطيل درخصوص شناخت صفات خدا چيست؟بررسي کنيد

32-   ديدگاه اهل تشبيه درباره شناخت صفات خدا چيست؟بررسي کنيد

33-   پيروان نظريه اثبات بدون تشبيه درمورد صفات خدا چه ديدگاهي دارند؟

34-   دليل شما برصحت ديدگاه اثبات بدون تشبيه چيست؟

35-   سه تا از صفات خدارا از طريق راه عقلي اثبات نمائيد.

36-   راههاي شناخت صفات خدا کدام است؟کداميک قابل تعليم نيست؟

37-   توقيفي بودن اسماء وصفات خدا چه معنايي دارد؟

38-   دو اصطلاح صفات ثبوتي وصفات سلبي راتعريف نمائيد.براي هريک سه مثال بياوريد

39-   صفات ذاتي وفعلي راتعريف کنيد

40-   مراتب علم الهي ذکر نموده براي يکي از آنها دليل اقامه نمائيد

41-   قدرت خدا به چه اموري تعلق نمي گيريد؟

42-   حيات چه معنايي داردوتفاوت حيات ما با حيات الهي چيست؟

43-   سميع وبصير بودن خداچگونه معنا مي شود؟

44-   خداوند مريد است يعني چه؟

45-   حکمت چند معنا دارد؟(سه مورد رابنويسيد)

46-   هدفمندي فعل خدا چه معنايي دارد؟

47-   به چه دليل فعل قبيح وزشت از او صادر نمي شود؟

48-   عدالت يعني چه؟وچند نوع است؟(فقط نام ببريد)

49-   عدالت تکويني وتشريعي را باهم مقايسه کنيد.

50-   "شر" يعني چه؟ وچند نوع است؟

51-   شر طبيعي وشر اخلاقي را توضيح دهيد.

52-   منظور از تجسم اعما ل درقيامت چيست ؟مختصرا توضيح دهيد

53-   رابطه ايمان وعقل باتوجه به روايت حضرت امام کاظم (ع)را بنويسيد(همراه با ذکرمتن عربي وترجمه حديث )     

54-   فطرت را معني کنيد وويژگي هاي امور فطري را بنويسيد                                                                            

55-   .راههاي شناخت صفات خدا را ذکر ويکي را به طور کامل توضيح دهيد                                                          

56-   .صفات ذاتي وفعلي را شرح دهيد(براي هريک  مثال بزنيد)                                                                            

57-   .يکي از راه حلهاي ارائه شده درکتاب درمورد مسئله شرور ؛جهل انسان است . مختصراً توضيح دهيد                                                                   

58-   . مراتب توحيد را نام برده وتوحيد درتشريع را شرح دهيد                                                                             

59-   . آيا تبرک جستن به آثار اولياء الهي شرک است ؟چرا؟با آوردن شاهدي از قران مسئله را تحليل نمائيد          

60-   . يکي از براهين عقلي معاد برهان حکمت است . لطفا آن رابه اختصار شرح دهيد                                          

61-   . علل وحشت از مرگ را  مختصرا توضيح دهيد.                                                                                         

                                                                

 

 

نوشته شده توسط حسین رهنمائی در 14:55 |  لینک ثابت   •